Rozumiem, zamknij informację.
Wszystko zaczyna się w sercu

UdaneWesele.pl

Avatar domyslny Zaloguj

Regulamin Portalu UdaneWesele.pl

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", jako integralna część łączącej strony Umowy (zwana dalej "Umową") o świadczenie usług portalu wedding.pl, zwanego dalej "Serwisem", określa zasady dostępu do treści Serwisu oraz korzystania z Serwisu udostępniającego następujące usługi: (I) prezentacja katalogu sukien ślubnych,

(II) prezentacja katalogu usług związanych z organizacją ślubu i przyjęcia weselnego,

(III) prezentacja katalogu podmiotów świadczących usługi związanych z organizacją ślubu i przyjęcia weselnego,

(IV) prezentacja ofert związanych z organizacją ślubu i przyjęcia weselnego,

(V) prezentacja inspiracji związanych organizacją ślubu i przyjęcia weselnego,

(VI) zapewnienie dostępu do informacji na temat Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego aktywności, w tym poprzez możliwość zapisu i otrzymywania biuletynu informacyjnego oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników Serwisu, dalej łącznie jako „Usługi”.

1.2. Serwis działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016 („RODO”) i innych właściwych przepisów prawa.

1.3. Usługodawca - Wedding.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-743) przy ul. J. S. Bacha 26A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442180, posiadająca nr NIP: 8513166767 REGON: 321313733,

1.4. Usługobiorca - osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne Konto w Serwisie, do którego dokonując dobrowolnej rejestracji otrzymała dostęp jako rodzaj konta "panna młoda" lub jako rodzaj "konto firmowe"; Usługobiorcą jest także każdy inny podmiot korzystający z Serwisu, pod warunkiem założenia Konta.

1.5. Konto - obszar Serwisu skonfigurowany i udostępniony dla Usługobiorcy, dostępny pod indywidualnym adresem internetowym za pośrednictwem dedykowanego linka udostępnianego przez Usługodawcę po zalogowaniu.

1.6. Dla rodzaju konta "panna młoda" serwis jest całkowicie bezpłatny.

1.7. Usługobiorcami zakładającymi „Konto firmowe” mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.9. Korzystając Serwisu Usługobiorca oświadcza, że zna postanowienia niniejszego Regulaminu oraz godzi się na jego postanowienia z zastrzeżeniem pkt 1.10.

1.10. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego ma możliwość indywidualnej negocjacji postanowień Regulaminu.

II. ZAKŁADANIE KONTA

2.1. W celu założenia Konta należy podać dane wymagane przez Usługodawcę. Podanie danych jest niezbędne do założenia Konta, jednocześnie zakres danych podawanych przy jego zakładaniu spełnia zasadę minimalizacji określoną w art. 5 ust. 1 lit. C RODO.

2.2. Założenie Konta jest procesem technicznym, który prowadzi do zawarcia Umowy.

2.3. Jedna osoba może mieć wyłącznie jedno Konto w Serwisie. Nie jest dozwolone zakładanie kilku Kont w Serwisie dla tego samego Usługobiorcy, w szczególności dotyczy to sytuacji:

2.3.1. zakładaniu kilku „Kont firmowych” dla jednego Usługobiorcy, który prowadzi działalność w kilku lokalizacjach lub kilka rodzajów działalności,

2.3.2. zakładaniu Kont przez osoby, których udział w Serwisie został wykluczony w związku ze złamaniem Regulaminu lub naruszeniem prawa.

2.4. Osoba zakładająca w Serwisie „Konto firmowe” oświadcza, że dysponuje upoważnieniem bądź zgodą do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, dla której tworzy to Konto. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dla której tworzonej jest „Konto firmowe” oświadcza, że Konto to jest tworzone za jej wiedzą i zgodą, a także że przyjmuje wszelkie operacje na Koncie jako działania własne.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

3.1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.

3.2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:

3.2.1. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Usługobiorcy,

3.2.2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego, działaniem osób trzecich,

3.2.3. spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

3.3. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim oraz za korespondencję i komunikaty przesyłane poprzez funkcjonalności Serwisu bez konieczności wykorzystania Konta.

3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:

3.4.1. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,

3.4.2. naruszenia przez Usługobiorcę któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu lub umowy łączącej strony,

3.4.3. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,

3.4.4. nieopłacenia przez Usługobiorcę faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę.

3.5. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi. Usługodawca dołoży starań, aby wszelkie prace techniczne i aktualizacyjne łączyły się z jak najmniejszymi utrudnieniami dla Użytkowników. Usługodawca nie gwarantuje określonego poziomu (tzw. SLA) dostępu do Serwisu.

3.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści i zdjęć:

3.6.1. zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe,

3.6.2. łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa,

3.6.3. naruszających zasady współżycia społecznego,

3.6.4. zawierające adresy mailowe, numery telefonów, adresy korespondencyjne wprowadzone w miejscach nie wskazanych dla tych danych,

3.6.5. reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Usługodawcy,

3.7. Do zasad dodawania zdjęć stosuje się również pkt 4.4-4.5.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

4.1. Usługobiorca jest właścicielem danych wprowadzonych do Aplikacji w ramach Konta, z zastrzeżeniem pkt 4.4.

4.2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi, a także w wypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji. Zabrania się podawania danych wprowadzających w błąd czy w innym stopniu zmanipulowanych. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

4.3. Usługobiorca nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Usługodawcą na inne podmioty lub osoby bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

4.4. Zasady dotyczące umieszczenia zdjęć w Serwisie:

4.4.1 Na dodawanych przez Usługobiorcę zdjęciach zabronione jest dodawanie informacji kontaktowych, w szczególności takich jak numery telefonu czy adresy e-mail,

4.4.2 zdjęcia nie mogą zawierać treści wulgarnych, naruszających dobre obyczaje lub treści pornograficznych,

4.4.3 zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

4.5. W przypadku dodawania zdjęć lub treści do Serwisu, Usługobiorca oświadcza, że dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych do zdjęć, a także udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i pod względem terytorium licencji na korzystanie ze zdjęć lub treści. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania zdjęć lub treści w celu promocji Usługodawcy. Ponadto, Usługobiorca zezwala Usługodawcy na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do zdjęć i treści oraz na dokonywanie opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i materiałów do innych utworów. Licencja oraz upoważnienia nie wygasają w przypadku rozwiązania Umowy. Licencja upoważnia w szczególności Usługodawcę do publikacji zdjęć lub treści na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, snapchat.

4.6. W polach uzupełniania informacji na Koncie, w tym w ramach wizytówki Usługobiorcy można dodawać wyłącznie informacje określone przez Usługodawcę, przykładowo w polu „imię i nazwisko” można dodać wyłącznie informacje stanowiące imię i nazwisko. W przypadku umieszczenia innych informacji niż wymagane, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji takich